Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy s materskou školou Hrabkov

Oznam výberového konania si môžete prečítať aj na stránke /Úradná tabuľa/. 

 

                                        O B E C    H R A B K O V

Obecný úrad 81,  082 33  Hrabkov 

                       

Obec Hrabkov v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona

č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie

funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy s materskou školou Hrabkov

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

-          odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických         zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitne kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

-          absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky (alebo je náhrady),

-          najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.

 

Iné požiadavky:

-          ovládanie štátneho jazyka,

-          znalosť príslušnej legislatívy,

-          aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná,

-          práca s počítačom,

-          bezúhonnosť,

-          osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,

-          riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,

-          flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania,

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov

-          písomné referencie z predchádzajúcej praxe,

-          výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),

-          vlastný písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

-          preukázanie zdravotnej spôsobilosti,

-          čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch,

-          súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

 

 Prihlášky s označením „Neotvárať - výberové konanie ZŠsMŠ Hrabkov“ je potrebné doručiť v termíne do 30.05.2018 do 15,00 hod na Obecný úrad, 082 33 Hrabkov 81.

 

Termín a miesto konania prihláseným uchádzačom vyhlasovateľ

oznámi do 7 dní pred jeho začatím.

 

 

                                                                                                                                                                                           

V Hrabkove: 02.05.2018                                                         Jaroslav Hovančák  v.r.

                                                                                                                            starosta obce

Zoznam aktualít

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21.06.2018
Návrh záverečného účtu Obce Hrabkov rok 2017
Informácia o zasielaní SMS na číslo tiesňového volania
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy s materskou školou Hrabkov
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 - usmernenie
Oznam o zápise detí do Materskej školy
Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ
Oznámenie o prerokovaní ÚP PSK
Zmena cestovného poriadku SAD Prešov od 01.03.2018
OZNAM združenia - MAS SKALA,o.z.
< 1 2 3 4 5 >
Hospodárenie obce za r. 2014
Záverečný učet
(97.61)
(kb)
Hospodárenie obce za r. 2013
Záverečný učet
(115.01)
(kb)