Základná škola

Základná škola

 

Adresa: Základná škola s Materskou školou 
                Hrabkov 159 
                082 33 Chminianska Nová Ves

Telefón: +421517956161 

Web: http://zshrabkov.edupage.org 

Email: zshrabkov@zshrabkov.edu.sk 

                                                

Riaditeľ -   PaedDr. František Inaš    

Zástupca

Tr. učitelia: 1. a 3. roč. - Mgr. Aurélia Vasočáková
                      2. a 4. roč. - Mgr. Monika Kretová
                             5. roč. - Mgr. Peter Popík    
                             6. roč. - Mgr. Kvetoslava Cehelská 
                             7. roč. - Mgr. Jana Baluchová  
                             8. roč. - Mgr. Katarína Nicová 
                             9. roč. - Mgr. Martin Toman  

                                           Mgr. Lucia Čarná 
                                           Mgr. Marek Eliáš 

Ekonómka
- Ing. Gabriela Magdová / 80% úväzok /
Školník - p. Jozef Batík /50% úväzok/
Upratovačka - p. ValériaŠelembová 
                         - p. Slávka Schvartzová /70% úväzok/

ŠKD pri ZŠ s MŠ: - vychovávateľka - p. Agáta Hadbavná /70% úväzok/

sme

Šikovný
Kolektív
Detí


Vychovávateľka: Agáta  Hadbavná
Mesačný poplatok je 2 €/ 1,5 €
Prevádzka v ŠKD v čase od 10:40 do 14:30
Počet oddelení:1

HLAVNÉ ÚLOHY

 • zaujímavou a kvalitnou úrovňou rôznych záujmových útvarou motivovať žiakov k radostnému a spokojnému pobytu v školskom klube,
 • v školskom klube detí vytvárať pre deti také podmienky,aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo vyučovania rozvíjať poznatky,získané v škole,rozvíjať svoje nadanie,talent,získať zručnosti,naučiť sa kreatívnemu spôsobu života a takto vytvárať najúčinnejšiu prevenciu drogovej závislosti,
 • pestovať v deťoch správne zameranie na spoznávanie prírody,učiť ich prírodu nielen spoznávať,ale aj ju rešpektovať,t.j zavádzať do výchovy prvky enviromentálnej výchovy,
 • výchovnú činnosť zamerať na poznávanie,tvorbu a ochranu životného prostredia,na poznávanie našej dediny,regiónu,na dopravnú výchovu,
 • kvalitnou a pestrou činnosťou dávať deťom podnety pre získavanie vzťahu k sebaovládaniu,
 • vytvárať podmienky na rozvoj tvorivosti,
 • zvyšovať podiel samostatnej práce dieťaťa,motivovať ho k aktívnej účasti na svojom sebarozvoji,
 • venovať sa aktivitám v prírode,
 • pestovať v deťoch lásku k materinskému jazyku,dbať na používanie spisovného jazyka,
 • dbať na estetické cítenie detí,skrášľovanie okolia,
 • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri organizovaní podujatí mimo vyučovania

Režim dňa v ŠKD:
10:40-12:30  -príchod do ŠKD, osobná hygiena, obed, oddychovo-rekreačná činnosť, hry v triede, pobyt vonku,prvý odchod detí domov
12:30-14:00  -záujmová činnosť podľa týždennej skladby
14:00-14:30  -príprava na vyučovanie,odchod detí domov
ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok,okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

 
 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ:

Vedúca - p. Edita Stahovcová /80% úväzok/

Kuchárka - p. Terézia Vardžíková
                   - p. Edita Stahovcová /20% úväzok/

Telefón: +421517956171

Email:jedalen@zshrabkov.edu.sk


 ZŠS je súčasťou budovy Základnej školy v Hrabkove. V novozrekonštruovanej školskej jedálni zabezpečujeme stravovanie:
-pre žiakov Mš
-pre žiakov Zš
-pre zamestnancov
-pre dôchodcov-bývalých zamestnancov

    Poskytujeme stravovanie na úrovni zdravej výživy a prispôsobujeme sa  podmienkam potravinového trhu. Základný dôraz kladieme na:
-zdravú výživu stravníkov
-pestrosť stravy
-pitný režim žiakov
-prísun vitamínov-čerstvé ovocie a zelenina
-prísun mlieka
-dodržiavanie výživových látok
          1. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladovna nákup potravín podľa vekových kategorií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR na ich internetovej stránke.
Žiaci Mš-rodičia sú povinní odhlásiť dieťa zo stravy v prípade choroby do 8. hodiny ráno.erstvom školstva SR na ich internetovej stránke:
a) materská škola (stravníci od 2-6 rokov): desiata =0,26€; obed =0,64€; olovrant =0,22€
b) základná škola (stravníci od 6-11 rokov): obed =0,95€
c) základná škola (stravníci od 11-15 rokov): obed =1,01€
d) zamestnanci ZŠ s MŠ Hrabkov: =2,70€
e) dôchodcovia obce: =2,70€ z toho platia dôchodcovia =2€ a obec dopláca =0,70€
f) iné fyzické osoby (so súhlasom zriaďovaťeľa a príslušného úradu verejného zdravotníctva): =2,70€

2. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca, zamestnanec ZŠ s MŠ a iná
fyzická osoba uhrádzajú v hotovosti vedúcej školskej jedálne do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

3. Odhlasovanie žiakov zo stravy je 24 hodín vopred v prípade choroby najneskôr do 8. hodiny ráno.Žiaci Mš-rodičia sú povinní odhlásiť dieťa zo stravy v prípade choroby do 8. hodiny ráno.

 
   


бонприкс интернет магазин